Kap. V: Program „Proměna“

Cílem programu Proměna je vytvořit dlouhodobý program pro podporu všeobecné vzdělanosti. Program Proměna začíná uvědoměním si kritické situace vzdělání v dnešním světě a zvážením důsledků, které má krize vzdělání mj. pro mezilidské a mezigenerační vztahy. Program, který je ve fázi příprav, bude určen především pro rodiče předškolních dětí, teenagery a pro mladé lidi.

a) Krize vzdělání

Zatímco specializované vědění se bouřlivě rozvíjí, všeobecné vzdělání upadá s každou novou generací. Víme toho stále více, jsme ovšem stále méně vzdělaní. Naše školství v převážné většině totiž představuje pouze redukovanou podobu vzdělání.

Školní vzdělání upadá podléhajíc tlakům výkonové společnosti. Rozhoduje úspěch, vyjádřený v procentuální škále standardizovaného testu. Vylučují se neužitečné humanitní a umělecké předměty. Nepodporuje se zvídavost, zakazují se otázky, každé odchýlení od určeného směru se považuje za prohřešek. Slavná Aristotelova formulka, podle níž všichni lidí od přirozenosti touží po poznání, působí v současných podmínkách jako prohlášení obyvatele jiné planety. Škola se považuje za nudný, ale nezbytný předpoklad úspěšné profesní kariéry. Škola se stává spíše učením přizpůsobivosti, jakési zárodečné formy firemní disciplíny.

V důsledku redukce vzdělání se vytrácí historická paměť, mizí schopnost kritického a imaginativního myšlení, s neschopností zaujmout kritický odstup se snižuje odolnost proti manipulaci všeho druhu, s rozšířením redukované podoby vzdělání rovněž slábne zájem o druhé a o společenské jevy a v neposlední řadě narůstá mezigenerační odcizení.

b) Co chceme dělat?

Vytváříme dlouhodobý program na podporu všeobecné vzdělanosti v domácím prostředí. Domácí vzdělávání umožňuje dialogickou formou probouzet spontánně vznikající otázky a hledat společně porozumění sobě samému, druhým lidem, jiným bytostem, širší společnosti a světu. Budeme diskutovat s vybranými skupinami rodičů a vytvářet pro ně rukověti domácího vzdělávání zaměřené na tři věkové skupiny:

  • pro malé děti (předškolní věk a první stupeň základní školy)
  • pro děti na druhém stupni základní školy (11 až 15 let)
  • pro studenty středních škol

Pokračování pro rodiče, kteří se účastní prvního semináře programu Proměna.