Kap. VI: Budoucnost našich dětí

V návaznosti na Program „Proměna“, kde je připravována studie, která navrhne model vzdělávacího programu na podporu všeobecné vzdělanosti, vznikne vzdělávací program pro pedagogy a rodiče dětí na prvním stupni základní školy.

Hlavním cílem je vytvořit vzdělávací program, který zdůrazní kořeny evropské vzdělanosti, kterými jsou hebrejská víra a řecká mytologie, umění a filosofie. Především se jedná odkaz Bible a znalost alespoň základních příběhů Starého a Nového zákona, a odkaz Homérových eposů „Ilias a Odyssea“, řeckých tragédií a základních mytologických příběhů, a řecké filosofie, jejímiž hlavními představiteli jsou Platón a Aristotelés.

Pokud budou tyto příběhy ztvárněny adekvátním způsobem pro malé děti, mohou rodiče a pedagogové získat nástroje na výchovu a vzdělávání dětí v intencích základních hodnot evropské kultury, kterými jsou hledání pravdy, obětování se pro spravedlnost a působení pokoje, které jsou stále více opomíjeny.

Výsledkem vzdělávacího programu by měl být seriál dokumentárních filmů ve stylu francouzského seriálu „Byl jednou jeden život“, nikoliv však ve stylu historických událostí a faktů, ale příběhů a myšlenek, ze kterých vznikla evropská kultura.