Portál kniha-fiens.cz je součástí Programu WebDialog, jehož posláním je – hledat porozumění nám samým a světu kolem nás, objevovat hlubší smysl skutečnosti, a to zejména prostřednictvím filosofie a také rozvíjením tvořivosti a umělecké imaginace či reflexí víry.

Cílem portálu kniha-fiens.cz je probouzet smysl pro filosofické otázky i v těch čtenářích, kteří nemají odborné filosofické vzdělání.

Názvem fiens se hlásíme k filosofické tradici, která zdůrazňovala, že skutečnost není pouhým souborem fakt ve smyslu hotových skutečností, nýbrž neuzavřeným děním, nastáváním, vznikáním (lat. fiens je participium od slovesa fieri: stávat se, povstávat, vznikat, dít se, být).

Naučit se ke skutečnosti přistupovat jako k fiens, tedy akceptovat otevřenost a živost dění, je nesamozřejmým nárokem, kterému je třeba se trpělivě učit. Myšlení orientované na fakta se v mnoha ohledech ukazuje jako správné a užitečné, nicméně pokud bychom jej chtěli aplikovat na celek skutečnosti, dopustili bychom se neadekvátní redukce.

Portál kniha-fiens.cz vytváří  spolek Reditus s podporou Nadačního fondu Martina Bubera a Nadačního fondu WebDialog. Prostřednictvím těchto nadačních fondů můžete přispět na tvorbu vzdělávacího programu „Proměna“ na podporu všeobecné vzdělanosti, a vzdělávacího programu „Budoucnost našich dětí“ pro pedagogy a rodiče dětí na prvním stupni základní školy.