Bolestná zpráva

Zemřel filosof Ladislav Hejdánek, kritický žák Emanuela Rádla a Jana Patočky, na jehož myšlení o pravdě, víře a nepředmětné skutečnosti v dialogu s dalšími evropskými mysliteli existence a dialogu navazujeme v Programu WebDialog.

Byl pro nás nejenom učitelem, ale i přítelem a rádcem. Přečtěte si nekrolog filosofa Václava Němce: Ladislav Hejdánek, svědek nepředmětnosti v předmětném světě

… Ladislav Hejdánek odešel z předmětného světa do říše ryzí nepředmětnosti, do níž byl celý život vykloněn jako málokdo jiný …

x x x

Portál kniha-fiens.cz je součástí Programu WebDialog, jehož posláním je – hledat porozumění nám samým a světu kolem nás, objevovat hlubší smysl skutečnosti, a to zejména prostřednictvím filosofie a také rozvíjením tvořivosti a umělecké imaginace či reflexí víry.

Cílem portálu kniha-fiens.cz je probouzet smysl pro filosofické otázky i v těch čtenářích, kteří nemají odborné filosofické vzdělání.

Názvem fiens se hlásíme k filosofické tradici, která zdůrazňovala, že skutečnost není pouhým souborem fakt ve smyslu hotových skutečností, nýbrž neuzavřeným děním, nastáváním, vznikáním (lat. fiens je participium od slovesa fieri: stávat se, povstávat, vznikat, dít se, být).

Naučit se ke skutečnosti přistupovat jako k fiens, tedy akceptovat otevřenost a živost dění, je nesamozřejmým nárokem, kterému je třeba se trpělivě učit. Myšlení orientované na fakta se v mnoha ohledech ukazuje jako správné a užitečné, nicméně pokud bychom jej chtěli aplikovat na celek skutečnosti, dopustili bychom se neadekvátní redukce.

Vítej na stránkách volného sdružení Reditus