Portál kniha-fiens.cz je součástí programu WebDialog, jehož posláním je – hledat porozumění nám samým a světu kolem nás, objevovat hlubší smysl skutečnosti, a to zejména prostřednictvím filosofie a také rozvíjením tvořivosti a umělecké imaginace či reflexí víry.

Cílem portálu kniha-fiens.cz je probouzet smysl pro filosofické otázky i v těch čtenářích, kteří nemají odborné filosofické vzdělání.

Názvem fiens se hlásíme k filosofické tradici, která zdůrazňovala, že skutečnost není pouhým souborem fakt ve smyslu hotových skutečností, nýbrž neuzavřeným děním, nastáváním, vznikáním (lat. fiens je participium od slovesa fieri: stávat se, povstávat, vznikat, dít se, být).

Naučit se ke skutečnosti přistupovat jako k fiens, tedy akceptovat otevřenost a živost dění směřujícího k budoucnosti, je nesamozřejmým nárokem, kterému je třeba se trpělivě učit. Myšlení orientované na fakta se v mnoha ohledech ukazuje jako správné a užitečné, nicméně pokud bychom jej chtěli aplikovat na celek skutečnosti, dopustili bychom se hrubé a neadekvátní redukce. Klíčovým příkladem živé skutečnosti, kterou nelze redukovat na fakta, je vnitřní život člověka, jemuž je věnována úvodní kapitola portálu. Smyslem následujících kapitol je tematizovat různé způsoby poznávání otevřené povahy skutečnosti.

Vítej na stránkách volného sdružení Reditus