O nás


~Porozumění přítomnému, hledání budoucího~

Portál „kniha-fiens.cz“ je součástí programu WebDialog, který vznikl v roce 2004. Jeho iniciátorem byl Nadační fond Martina Bubera a u jeho zrodu stály osobnosti, jako byl prof. Ladislav Hejdánek a reverend Josef ben David z New Yorku, dlouholetý spolupracovník Martina Bubera v USA. K nim se postupně připojily další a postupně začalo vznikat širší společenství lidí ze společenských věd a z nadačního a uměleckého světa. Program vznikl z potřeby hledat východiska z hodnotové krize západní společnosti a moderního člověka vůbec. Domníváme se, že jde o komplexní krizi, nikoli pouze o krizi nějakého sektoru (např. ekonomického či politického systému). Tváří v tvář této krizi je proto třeba klást si i nejobecnější otázky po povaze člověka a skutečnosti a rovněž překračovat hranice jednotlivých specializací, tj. vést interdisciplinární dialog.

Posláním programu WebDialog je od jeho počátku – hledat porozumění nám samým a světu kolem nás, objevovat hlubší smysl skutečnosti, a to zejména prostřednictvím filosofie a z ní vycházejícího kritického myšlení, a také rozvíjením tvořivosti a umělecké imaginace či reflexí víry. Lidé tvořící společenství usilují o porozumění přítomnému a hledání budoucího a jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku (což jsou mj. hlavní myšlenky preambule naší Ústavy).

Naším cílem je, abychom na jedné straně dokázali pojmenovat současné krize evropské kultury a civilizace tak, že se postupně budeme zbavovat iluzí, které vyplývají ze současných ideologií, zejména konzumní společnosti, a pojmenujeme nepravosti, kterých bychom se měli vyvarovat. Na druhé straně bychom neměli pouze kritizovat, což by vedlo k marnosti a nihilismu, ale pokusit se mladým lidem ukázat, kudy si myslíme, že vede cesta do budoucnosti založená na naději, což předpokládá, že každý sám za sebe hledá svou pravou životní cestu a nepodléhá falešným modlám.

V rámci dlouhodobého programu WebDialog byly vytvořeny tři portály – vzdělávací portál „rozmluvy.cz“; „kniha-fiens.cz“, která má probouzet smysl pro filosofické otázky i v těch lidech, kteří nemají odborné filosofické vzdělání; o roli obce, která by měla být komunitou neboli vnitřně zakotveným lidských společenstvím, pojednává „ikm-communitas.cz“. A připravován je popularizační portál „webdialog.cz“ pro mladé lidi, který zpřístupní mladým lidem klíčové myšlenky.